Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Bytové domy Na Hodinářce v Přelouči

Popis projektu

Zahájení stavby: 08/2008
Zahájení prodeje: 08/2008
Kolaudace stavby, předání bytů do užívání: A1 - 10/2009, A2 - 12/2010
Investor: K2 invest s.r.o.
Architekt: Ing. arch. Zdeněk Kozub

 

 

 

Bytové domy v lokalitě Na Hodinářce v Přelouči jsou koncipovány jako moderní bytové objekty zaměřené především na velmi kvalitní bydlení v klidné části obce.

Umístění bytových domů skýtá bydlení v klidné části města s 9 tisíci obyvatel.

Bytové domy budou vystavěny postupně, každý šestipatrový bytový dům obsahuje 29 nadstandardních bytových jednotek o velikosti 41 až 97 m2, 10 parkovacích míst a 6 sklepů v suterénu budovy a dostatečný prostor pro parking v okolí domu. Všechny byty disponují balkonem nebo terasou. Pro výstavbu a rekonstrukci jsou použity kvalitní materiály a domy jsou zděné.

Standardy - vzorová místnost

Budoucí majitelé jednotlivých bytů mohou zasahovat do dispozičních a materiálových řešení v souladu s jejich požadavky tak, aby se ve svých nových domovech cítili co možná nejlépe. Samotná koncepce bydlení a velkorysé architektonické řešení celého objektu je významným předpokladem spokojenosti budoucích vlastníků jednotlivých bytů.

Zájemci mohou uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Při podpisu této smlouvy uhradí zálohu ve výši 5 % ceny bytu včetně DPH. Součástí smlouvy o smlouvě budoucí je ujednání o úhradě další platby ve výši 55 % kupní ceny bytu a to až po vybudování hrubé stavby a zanesení příslušných bytů do katastru nemovitostí jako rozestavěných bytových jednotek. Zároveň již tuto rozestavěnou bytovou jednotku je možné použít jako zástavu pro čerpání hypotečního úvěru. Toto se předpokládá v 01-02/2009. Po dokončení bytových jednotek a jejich kolaudaci budou byty převedeny kupními smlouvami na nové vlastníky a proveden doplatek kupní ceny ve výši 40 %.

 • Z důvodu požadavků na rozšíření sklepních prostorů byla pozměněna projektová dokumentace. Aktuální půdorysy jsou na stránce projektové dokumentace.
 • Dne 11. 8. 2008 byla zahájena výstavba bytových domů. Pracuje se na skrývce a výkopových pracích.
 • Dne 8. 8. 2008 nabylo právní moci rozhodnutí Městkého úřadu Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy, o umístění stavby a stavební povolení na stavbu "bytová zástavba lokalita "Hodinářka" - I. etapa Přelouč". Stavba bytových domů bude příští týden zahájena.
 • Dne 9. 7. 2008 jsme obdrželi poštou rozhodnutí Městkého úřadu Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy, o umístění stavby a stavební povolení na stavbu "bytová zástavba lokalita "Hodinářka" - I. etapa Přelouč". Toto rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce města Přelouč dne 7. 7. 2008. Rozhodnutí musí ještě nabýt právní moci.
 • Dne 26. 5. 2008 bylo veřejnou vyhláškou vydáno sdělení o pokračování přerušeného řízení a seznámení s podklady rozhodnutí.
 • Dne 12. 5. 2008 bylo rozhodnuto Krajským úřadem Pardubického kraje ve věci námitky pana Babky o podjatosti Městského úřadu Přelouč a to tak, že se jeho námitka zamítla a bude se pokračovat v přerušeném spojeném územním a stavebním řízení. K podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní Vás vyzveme po vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby.
 • Dne 1. 4. 2008 bylo přerušeno společné územní a stavební řízení z důvodu námitky pana Petra Babky na podjatost úředních osob. Proto očekáváme posunutí zahájení a dokončení výstavby a to o dva měsíce.
 • Připravena projektová dokumentace pro žádost o územní rozhodnutí včetně stanovisek účastníků řízení. Předpoklad vydání územního rozhodnutí v období 03/2008.
 • Předpokládané zahájení výstavby v dubnu 2008.

Kompletní vyřízení hypotečního úvěru zdarma!

 

    

Klient neplatí:

Poplatek za vyřízení úvěru - cca 0,8% z výše úvěru.

Poplatek za odhad - úspora cca 4.000,-

Poplatek za čerpání na návrh na vklad - úspora  1.500,-

Dále je klient zvýhodněn exkluzivní úrokovou sazbou.

 

Exkluzivně pro projekt Na Hodinářce v Přelouči.

 

Koncepce výstavby Na Hodinářce v Přelouči

Celková koncepce zástavby vychází z předem vytvořených typů bytových domů tak, aby daná lokalita tvořila jednotný harmonizující celek. Klienti si budou moci vybrat byt vyhovující jejich požadavkům z předem připraveného katalogu. Dispozice jednotlivých bytových jednotek budou variabilní s možností individuálních úprav dle požadavků klientů.

Základní atributy řešení:

 • Silniční síť s chodníky se zeleným pásem a stromořadím v kombinaci s plochami pro parkování.
 • Bytové domy na úrovni 1. NP jsou z poloviny zapuštěny do terénu. Na tomto podlaží jsou uzavřená parkovací stání.
 • Bytové domy směrem od severu k jihu se výškově snižují. Na severu jsou šestipodlažní, ve střední části čtyřpodlažní a v jižní části jsou pouze dvoupodlažní.
 • Bytové domy jsou s plochými střechami. U budov s šesti nebo čtyřmi nadzemními podlažími mají poslední nadzemní podlaží půdorysně zapuštění - plocha je využita pro terasy bytů.
 • Všechny bytové domy používají stejné nebo obdobné architektonické prvky a detaily.
 • Bytové domy mají jednotné barevné a materiálové řešení, na štukových fasádách je zvoleno několik druhů teplých pastelových tónů, které se kombinují s danou šedou barvou.